Obchodní podmínky - přeprava

Úvod Přeprava koníObchodní podmínky - přeprava
  1.    Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen „Všeobecné Podmínky“ nebo „Podmínky“) upravují postup při uzavírání smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) mezi fyzickou osobou, Bc. Ivana Štinglová, DiS se sídlem Plechamr 290, PSČ 391 65, Bechyně, IČ: 76243397, Živnostenský list povolen MÚ Tábor dne 1.4.2008 pod č.j.: OŽ/186/2009/JV/6 (dále také jen "Poskytovatelem") a objednatelem. Podmínky dále stanovují rámec a způsob poskytovaných služeb, nedohodnou-li se strany jinak. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Hovoří-li se dále o plnění povinností ze Smlouvy, zahrnuje to taktéž plnění povinností obsažených v těchto Podmínkách.        2.     Vznik smluvního vztahu


2.1. Služba je poskytována na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právním úkonům (dále jen „Zákazník“ popř. „Uživatel“). Smlouvu lze uzavřít taktéž prostředky komunikace na dálku (zejména např. telefonicky, elektronickou poštou, prostřednictvím internetu, apod.) nebo jiným způsobem.

2.2. Smlouva se uzavírá v písemné nebo ústní podobě. K písemnému uzavření smlouvy dojde podpisem objednávkového formuláře nebo použitím prostředků komunikace na dálku. Objednávka v písemné podobě se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. Objednávku lze však, v souladu s výše uvedeným, uzavřít taktéž prostředky komunikace na dálku (zejména např. telefonicky, elektronickou poštou, internetem, apod.) nebo jiným způsobem. Ústně uzavřená smlouva vyžaduje písemné potvrzení pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména pomocí potvrzující sms nebo emailem zaslaným elektronickou poštou), takové potvrzení však není třeba, došlo-li k poskytnutí plnění.

2.3. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem podpisu objednávkového formuláře anebo v případě ústní smlouvy v okamžiku písemného potvrzení smluvního konsensu pomocí prostředků komunikace na dálku.

2.4. Uzavřením smluvního vztahu dle čl. 2 bodu 2.1., 2.2. a 2.3. zákazník potvrzuje, že je s předmětnými smluvními podmínkami seznámen, chápe jejich obsah, a souhlasí s jejich použitím pro daný vztah. Poskytovatel a Zákazník zavazují k dodržování těchto Všeobecných Podmínek. Zákazník odpovídá Poskytovateli za škodu, která mu vznikne v důsledku uvedení nepravdivých údajů Zákazníkem.        3.      Popis služeb


Poskytované služby jsou:

3.1. Transport zvířete, čímž se rozumí umožnění naložení, přeprava a složení zvířete za použití speciálního přepravníku a jeho vybavení, které je určeno k přepravě zvířat.

3.2. Další úkony a plnění objednané a akceptované poskytovatelem.

 

  1.     Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Na základě smlouvy, má objednatel povinnost se v dohodnuté době dle aktuální dopravní situace dopravit na místo nakládky. Místem nakládky je místo určené Zákazníkem.

4.2. Poskytovatel má povinnost poskytovat veškeré služby s odbornou péčí. Poskytovatel má povinnost postupovat s náležitou péčí, avšak neodpovídá za případné další zhoršení zdravotního stavu zvířete v důsledku vyšší moci, jeho aktuální zdravotní kondice či jiných škod způsobených v důsledku chování zvířete (např. sebeporanění apod.) V ostatních případech odpovídá Poskytovatel do výše tržní ceny zvířete, kterou zvíře má v době poskytování služeb Poskytovatelem.

4.3. Zákazník prohlašuje, že je seznámen s právní úpravou na ochranu, zejména se zákonnými požadavky kladenými na přepravu zvířete ve špatném zdravotním stavu. Dále prohlašuje, že je seznámen se sankcemi, které zákon ukládá v případě porušení předpisů na ochranu a transport zvířat.

4.4. Pokud se v průběhu přepravy zdravotní stav zvířete zhorší natolik, že by byla bezúčelná a přeprava zvířete by byla dle § 4 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů týráním, nemá Poskytovatel právo bez souhlasu majitele zajistit usmrcení zvířete. Kvalifikované utracení je pouze v kompetenci přivolaného veterináře.

4.5. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že dojde-li k týrání dle § 4 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů a odmítne zvíře nechat kvalifikovaně utratit, může dopustit se tím správního deliktu, který bude příslušnému správnímu orgánu oznámen.

4.6. Poskytovatel má právo odmítnout, odepřít nebo zastavit plnění, kde hrozí riziko, že by se dostal do rozporu se zákonem.

4.7. Zákazník má povinnost uhradit za objednanou službu dle čl. 5. Taktéž má povinnost v případě marného výjezdu uhradit skutečné náklady a storno poplatek dle čl. 5. Marným výjezdem se rozumí výjezd, kdy byla doprava na místo určené Zákazníkem již zahájena, avšak na přání Zákazníka byla odvolána nebo jestliže se zvíře přes veškerou snahu nepodaří naložit, hradí zákazník v plné výši přístavné i cestu zpět + dobu nakládky, viz ceník.

 

  1.      Cena a platební podmínky

5.1. Zákazník se zavazuje platit za poskytované Služby sjednanou cenu. Cena je stanovena dle Ceníku Poskytovatele. Aktuální Ceník zveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách www.equiraj.cz. Zákazník potvrzuje, že se s Ceníkem ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy seznámil a s tímto souhlasí. Zaplacením ceny za objednanou Službu Zákazník znovu potvrzuje, že akceptoval znění těchto Podmínek.

5.2. Za vykonané služby bude vyúčtována Poskytovatelem částka dle Ceníku. Zákazník uhradí stranami sjednanou cenu v den transportu zvířete. Daňové doklady jsou splatné vždy k datu splatnosti uvedenému na daňovém dokladu popř. zálohovém listu. Uvedené doklady jsou předány v okamžiku uhrazení sjednané ceny.

5.3. Pro případ prodlení s placením si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky, tím není dotčen nárok na náhradu škody.

5.4  Není-li domluveno jinak, je cena za převoz splatná hotově, ihned po vykládce koně.

U převozů s rozpočtem přes 8.000 Kč požadujeme předem závdavek (https://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/f4584652/) ve výši 50% odhadované ceny. V případě, že využijete spolujízdu, je nutné uhradit závdavek ve výši 100% jako vaši garanci, že této služby využijete a nebudete tím blokovat další spolucestující.

V obou případech je závdavek použit jako částečná úhrada ceny přepravy a bude odečten od konečné ceny (v tomto rozdílu budou zahrnuty např. silniční poplatky, mýto, dálniční známky, ubytování řidičů a koní, apod).

Při zrušení přepravy ze strany přepravce z jakéhokoliv důvodu se vrátí závdavek v té výši, ve které byl přijat, ne jinak.

 

  1.      Odpovědnost za škodu

6.1. Zákazník dále odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté Služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Zákazníkovi náhradu škody způsobené Zákazníkem, nebo přepravovanými zvířaty, včetně ušlého zisku. Náhradou škody se rozumí zejména poškození majetku Ivany Štinglová, DiS zejména škoda vzniklá v důsledku chování přepravovaného zvířete a dále škoda vzniklá třetím osobám v příčinné souvislosti.

 

  1.      Řešení sporů, rozhodné právo

7.1. Smluvní strany učiní vše pro to, aby veškeré spory, které mezi nimi v souvislosti s plněním této Smlouvy vzniknou, byly vyřešeny smírnou cestou. Spory bude rozhodovat dle zákona věcně a místně příslušný soud.

7.2. Všechny právní vztahy smluvních stran, které vznikly na základě Smlouvy či v souvislosti s poskytováním Služeb na jejím základě, se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem.


                 

          8.      Ochrana osobních údajů

 

8.1  Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů přepravce, a to pro účely realizace práv a povinností z přepravní smlouvy. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů přepravcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření přepravní smlouvy.

8.4  Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat přepravce o změně ve svých osobních údajích.

8.5  Zpracováním osobních údajů objednatele může přepravce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zajišťující náhradní přepravu nebudou osobní údaje přepravcem bez předchozího souhlasu obednatele předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7  Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8   V případě, že by se objednatel domníval, že přepravce nebo zpracovatel (čl. XII.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života pbjednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. 8.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
    8.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  2. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


          9.      Závěrečná ustanovení

9.1. Právní vztahy při poskytování Služeb se řídí Smlouvou, těmito Podmínkami, případnými zvláštními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým druhům Služeb, zákony a dalšími právními předpisy. Ujednání Smlouvy má přednost před obsahem těchto Podmínek. Ujednání případných zvláštních podmínek vztahujících se k jednotlivým druhům Služeb má přednost před obsahem těchto Podmínek, tyto ujednání je však třeba učinit písemně nebo písemně potvrdit pomocí prostředků komunikace na dálku, nedošlo-li již k plnění ze strany Poskytovatele.Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2020.

Copyright 2015 - 2022 © EquiRáj